Profile aluminiowe

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VITRUM
2 czerwca 2021 roku


§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je w następujący sposób:
Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;
Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz Zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, za pomocą którego Klient może dokonać zakupu Towarów;
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z usług Sklepu;
Konsument - osoba fizyczna zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia usług pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, zarejestrowany w domenie https://www.vitrum.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary lub usługi;
Sprzedawca – Mirosław Krysiak, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną
w CEIDG pod firmą Porsa Systemy Meblowe Mirosław Krysiak, ul. Zwycięzców 4 D, 03-941 Warszawa, NIP: 9521365884 ;
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być lub będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia usług pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zgodnie z zasadami korzystania przez Klienta ze Sklepu.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem,
o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie treści Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu dotyczące Towarów, łącznie
z cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Klient może skontaktować się ze Sklepem w następującej formie:
a. telefonicznie pod numerem: (+48) 22 616 00 36
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: vitrum@vitrum.pl
c. korespondencyjnie pod adresem: PORSA Systemy Meblowe Mirosław Krysiak
ul. Zwycięzców 4D, 03-941 Warszawa

§ 3
Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i RODO.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu https://www.vitrum.pl/.
3. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia. Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia usług pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, ale są one realizowane w godzinach pracy Sprzedawcy.
5. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces ten rozpoczyna się maksymalnie drugiego dnia roboczego po jego złożeniu;
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem – proces ten rozpoczyna się maksymalnie drugiego dnia roboczego po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy;
c. w przypadku złożenia zamówienia opłacanego w systemie ratalnym – proces ten rozpoczyna się maksymalnie drugiego dnia roboczego po zakończeniu wszelkich procedur związanych z płatnością ratalną prowadzonych przez instytucję bankową współpracującą ze Sprzedawcą.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty w całości lub części bez podania przyczyny.
7. Po realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej.


§ 4
Dostawa i czas realizacji zamówienia

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Towaru bez wad lub wykonanie zamówionych usług.
2. Miejsce Dostawy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dostawa zamówionego Towaru do Klienta odbywa się na koszt Klienta za pośrednictwem firmy przewozowej (kurierskiej) albo poprzez odbiór osobisty w magazynie Sprzedawcy
(ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa), według wyboru Klienta dokonanego
w Formularzu Zamówienia, albo w inny sposób uzgodniony indywidualnie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
4. Koszt Dostawy jest podawany Klientowi w Formularzu Zamówienia przed dokonaniem zakupu Towaru. Sprzedawca wskaże Klientowi najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie.
5. Czas realizacji zamówienia dla każdego dostępnego Towaru jest wyszczególniony w Sklepie.
W przypadku zamówienia Towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedawca może zrealizować zamówienie z zachowaniem terminu najdłuższego dla jednostkowego Towaru.
6. Jeżeli zamówiony Towar został oznaczony w Sklepie jako dostępny, realizacja zamówienia następuje w terminie od 3 do 25 dni roboczych, licząc od:
a. daty zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym wskazanym Klientowi -
w przypadku przedpłaty na konto,
b. potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę - w przypadku płatności przy odbiorze, za pobraniem, albo przy płatności w systemie ratalnym, z zastrzeżeniem, że warunkiem realizacji zamówienia opłacanego w systemie ratalnym jest zakończenie wszelkich procedur prowadzonych przez instytucję bankową współpracującą ze Sprzedawcą.
7. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru lub innych problemów z realizacją zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie przez Sprzedawcę, po czym zostanie uzgodniony dalszy tok realizacji zamówienia.
8. W przypadku Dostawy za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę po jej dostarczeniu w obecności listonosza lub kuriera, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym w szczególności dokonać wypełnienia stosowanego przez przewoźnika protokołu szkody lub innego równoważnego dokumentu.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

§ 5
Formy płatności

1. Akceptowane przez Sprzedawcę formy płatności wskazywane są Klientowi w Formularzu Zamówienia przed dokonaniem zakupu..
2. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a. przedpłata na konto (przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b. za pobraniem
c. w systemie ratalnym, za pośrednictwem instytucji bankowej współpracującej ze Sprzedawcą; o płatność w systemie ratalnym można wystąpić przez internet, jak również drogą telefoniczną i bezpośrednio w biurze Sprzedawcy (zgodnie z informacją zamieszczoną w Sklepie).
3. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem (przedpłata na konto), jest zobowiązany do uiszczenia ceny zakupionego Towaru w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak zapłaty w powyższym terminie skutkuje usunięciem zamówienia ze Sklepu (rozwiązaniem zawartej umowy), o czym Klient zostanie poinformowany.
4. W ramach płatności w systemie ratalnym Klient wybiera oprocentowanie 0 lub 0,5%,.Przy oprocentowaniu 0,5% Klient samodzielnie określa liczbę rat (maksymalnie 60 rat), natomiast przy oprocentowaniu 0% liczba raty wynosi 20. Powyższe warunki mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez konieczności zmiany Regulaminu – wszystkie aktualne i szczegółowe informacje o warunkach płatności ratalnych Klient otrzyma w Sklepie lub w instytucji bankowej współpracującej ze Sprzedawcą

§ 6
Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru
w zakresie określonym w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc zachodzi wówczas, gdy: (a) Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, (b) Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, (c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, (d) Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy (a) Towar stanowi własność osoby trzeciej albo (b) jest obciążony prawem osoby trzeciej, bądź (c) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru
w momencie jego odbioru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a
w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. W przypadku Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały
w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
9. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do żądania Klienta z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
12. Jeżeli żądanie Klienta jest uzasadnione, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.
13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się
z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
15. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na adres jego siedziby lub inny wskazany przez Sprzedawcę.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta oraz osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
2. Wzór pouczenia Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego o prawie odstąpienia od umowy, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy: PORSA Systemy Meblowe Mirosław Krysiak ul. Zwycięzców 4 D, 03-941 Warszawa albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail vitrum@vitrum.pl.
4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi, który nie jest Konsumentem oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
7. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
8. Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa.
10. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu Dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie.
11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać zwrot płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta oraz osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego dowodu jego odesłania.
12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego
w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
d. w której Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 8
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (przy rejestracji konta, składaniu zamówienia bez rejestracji w Sklepie, korzystaniu ze Sklepu, w tym dokonywaniu zakupów
w Sklepie), przetwarzane są przez Sprzedawcę jako administratora danych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu Towarów.
3. Klient, podając swoje dane, oświadcza, że są one prawidłowe.
4. Klientowi, co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego w celu ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych Klienta i ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.

§ 9
Postanowienia końcowe
.
1. Umowa zawierana zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązuje między Klientem
a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez publikację niniejszego Regulaminu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru.
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz systemu teleinformatycznego z przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu zamieszczania w nim treści bezprawnych.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego uprawnienia, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy:
1. Jako Konsumenci oraz osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo złożyć oświadczenie
o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie go w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Porsa Systemy Meblowe Mirosław Krysiak, ul. Zwycięzców 4 D, 03-941 Warszawa albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: vitrum@vitrum.pl.
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa środki pieniężne, w tym koszty dostarczenia rzeczy w najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę.
2. Środki pieniężne zostaną Państwu zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym ze zwrotem Sprzedawca może wstrzymać się do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Zwrotu środków pieniężnych Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrot towaru:
1. Kupiony towar należy zwrócić do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
2. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Proszę czekać